Mezinárodní Tao systém Mantaka Chia
Tao meditace, techniky dýchání, Chi kung (Qi Gong), cvičení Tai Chi (Tchaj-tí čchuan), cvičení Nej kung.
Tao Centrum
© Copyright Tao Centrum - 2004 / All rights reserved
Podmínky účasti na kurzech • Účast na kurzu je dobrovolná. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce. • Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení a stavu. • Tao Centrum ani žádná jiná osoba pracující v jeho pověření není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění. • V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. • Tao kurz nemůže nahradit psychoterapeutické či lékařské ošetření. V případě jakéhokoli onemocnění o účasti na kurzu musíte se poradit se svým ošetřujícím lékařem. • Účast na kurzu není možná v případě, že se účastník psychiatricky léčí nebo je aktuálně nakažen infekční chorobou. • Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze ve spolupráce s Tao Centrem. • Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka. • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen nebude. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné za seminář nevrací. • V průběhu semináře platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek. Přihlášením na kurz prohlášujete, že - s těmito podmínkami souhlasím a prohlašuji, že jsem plně fyzicky a psychicky způsobilý, a že jsem v dobré fyzické formě, která mi dovoluje účastnit se taoistického kurzu, a že nemám nebo netrpím poruchami zdravotního stavu, které by mi bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a meditaci. V opačném případě prohlašuji, že se lekcí tao cvičení účastním se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Storno podmínky • Odhlásíte-li se do 30 dnů před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby. Odhlásíte-li se v době kratsí než 30 dnů před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby po odečtení 1000 Kč administrativního poplatku. • V den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení kurzovného odpadá. Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom předem vědět. Zrušení kurzu V případě zrušení kurzu ze strany Tao Centra má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Ochrana osobních údajů • Veškeré osobní údaje, které uživatelé poskytnou prostřednictvím internetové adresy, budou považovány za důvěrné. • Osobní údaje budou vložené do seznamu Tao Centra. Na základě poskytnutých kontaktních údaju se rozesíla nepravidelná informační zprava (jednou za měs.). Provozovatel zaručuje, že neposkytne Osobní údaje jiné osobě. Provozovatel dále zaručuje, že s Osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. • Osoba, která poskytla Osobní údaje, souhlasí s tím, aby Provozovatel všechny poskytnuté Osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou. • Osoba, která poskytla Osobní údaje, má právo požádat Provozovatele, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání. Ochrana autorských práv Veškeré online kurzy Tao Centra jsou autorské a jsou chraněné zákonem o právu autorském. Materiály kurzu, odkazy, video materiály apod. nesmí se zveřeňovat nebo jinak se šířit. Vystavení faktury či daňového dokladu Účastník je povinen bez zbytečného prodlení nahlásit, že bude potřebovat vystavit fakturu či daňový doklad, spolu se sdělením svých fakturačních údajů, a to prostřednictvím formuláře. Pozdějších žádostem nebude možné vyhovět.